Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
Dit begrip gaat over de manier van denken, wat doorgaans beelddenken wordt genoemd, van iemand met het Aspergersyndroom, en eigenlijk begrijpend denken is.

Samenvatting

Beelddenken is denken door middel van het onderbewustzijn, en wordt op een begrijpende manier gedaan, in tegenstelling tot woordelijk denken (wat de meeste mensen doen), wat op een beredenerende manier gaat. Begrijpend denken is wezenlijk een andere manier van denken (qua ervaring) en verwerking, namelijk wordt alles begrepen alvorens het verwerkt wordt in het geheugen, wat denkbeelden oplevert (bij herinnering) die stellig zijn, en een doordrongenheid van het gegeven dat het een feit is heeft, van "zo is het" (en niet anders), wat ook een pedante manier van denken is, maar volledig begrepen wordt, in tegenstelling tot de beredenerende manier van denken, wat dus de meeste mensen doen. Díe manier van denken geeft dus géén volledig begrijpende ervaring, maar een lineaire (rechtlijnige) verwijzing naar een beredenering, wat niet dezelfde doordrongenheid (begrip) oplevert bij herinneren (nadenken). Die verschillende manieren van denken heeft tot gevolg dat begripsdenkers naar wetenschappelijke beredeneringen vragen en verwijzen, tegenover een begrijpend denker, die al het begrip (begrepen) heeft, en geen verwijzing nodig heeft, vanwege de doordrongenheid die er is (althans zo wordt het ervaren). Dat is voor een begrijpend denker frustrerend, temeer diegene het juist eerder goed begrijpt en het bij het goede eind heeft.

Inleiding

Beelddenken, het begrijpend denken, en begripsdenken, het beredenerend denken, is wezenlijk verschillend en levert vaak onderling onbegrip op. Waar de begripsdenker pas een begrip (begrijpen) krijgt, ná dat de beredenering (rede), heeft de begrijpend denker dit metéén (binnen honderdsten van seconden). Dit komt door de intuïtieve manier van denken, waarbij het onderbewustzijn automatisch de beste (in de ogen van de begrijpend denker dé juiste manier) verklaring, antwoord of conclusie voordraagt (ingeving).

Betoog


Bewuste_beredeneringen_en_onbewust_begrip.jpg
Schematische weergave van beredenerend denken versus begrijpend denken. (vanuit het begrijpend denken beredeneerd.)

Mensen met het Aspergersyndroom zijn dus vaak beelddenkend, wat een begrijpende manier van denken is. Vanwege dat het een syndroom is, is de intelligentie vaak ook een factor, wat resulteert in dat Aspergers vaak hoogbegaafd zijn, maar toch evenzogoed ook zwakbegaafd kunnen zijn. De gedachtengang die een hoogbegaafde heeft, is meestal perfectionistisch, en levert in combinatie met het begrijpend denken een visie op alles op, waar vrijwel van uitgegaan kan worden dat het juist en weldoordacht is. Het is juist díe stellingname waar de begripsdenker (beredenerend denker) moeite mee heeft, vanwege zijn eigen rechtlijnige beredenerende manier,die níet een volledig begrijpen van de betreffende gedachtengang bewerkstelligt, maar altijd de optie om te veranderen / verbeteren open laat, wat dus een vorm van twijfel is. Begripsdenkers gaan er dan ook van uit dat iedereen (inclusief beeldenkers) netzo als hun denkt, temeer die andere manier van denken totaal niet begrepen en doorzien wordt. Zo kan het ook zijn dat gebruikers van bijvoorbeeld WikiWiekie onderwerpen perfect en juist weten te omschrijven, wat ze ooit naar juiste informatie hebben overdacht, en automatisch hebben beconcludeerd (onbewust, intuïtief). Het nieuw voordoen van bepaalde situaties kan de conclusies in het hoofd (geheugen) automatisch, en onbewust ingegeven veranderen en/of verbeteren, zodat het denkbeeld als geheel (visie op alles) altijd up to date blijft en correct. Bij een Asperger met een laag IQ werkt het ook op die manier, echter heeft diegene dan een minder (of weinig) vermogen om inzichten te vormen.

800px-TIJD-ERVARING-BEGRIP.jpg
Beredenerend en begrijpend denken t.o.v. de tijd.


De mate van verschil tussen beredenerend begrijpen en begrijpend begrijpen is vergelijkbaar met de schematische beredeneringen van beide begrippen. Het gevolg hierbij is dat het beredenerende bewustzijn in-meer-of-mindere-mate een tunnelvisie tot stand brengt, dat men algemeen beschouwt als verschillende meningen, inzichten, visies en begrippen die nou eenmaal behoren tot alle verschillende personen. Vanwege de eveneens algemene egocentrische aard van de mens, zijn de meesten ook overtuigd van hun eigen denken. Echter zijn dit zekere onzekerheden danwel onzekere zekerheden, vanwege dat men algemeen de vrije hand geeft aan het het trachten te begrijpen van waarnemingen en gedachten van waarnemingen middels beredeneringen. De focus, het perspectief en gevolgelijke overtuigingen en niet-samenhangende (afzonderlijke, onzekere) begrippen worden hierdoor in toom gehouden (beperkt) ten aanzien van het begrijpen en het behouden van zekerheid. Een voorbeeld van een begrip dat zeker is, is dat als de meeste mensen begríjpend zouden denken, er een algemene mening zou zijn oftewel zou men over het algemeen hetzelfde begrijpen, en zou een minderheid andere beredeneringen hanteren.

Voor hoogbegaafde Aspergers met een begrijpende manier van denken is de omgang (communicatie) met bijna alle andere mensen problematisch, vanwege de andere manier van informatieverwerking van begrijpend denker, die voor begripsdenkers als onzeker en niet-getoetst beschouwd wordt, en hetzelfde als een (metgezel) begripsdenker, echter zijn de omstandigheden anders. Sowieso heeft een beelddenkend persoon met het Aspergersyndroom een empirische ingesteldheid, welke op ervaringen af gaat (en dus nooit op fabeltjes, of klakkeloos aangenomen) en dat continu en automatisch associëert met eerdere ervaringen, wat perfectionistisch werkt vanwege het onderbewustzijn.

Conclusies

De conclusie is dat het merendeel van de mensen beredenerend denk (in woorden), en niet in kan zien oftewel voor kan stellen, wat begrijpend denken inhoudt, en dat die manier van denken juist een meerwaarde heeft op het beconcluderen en definiëren van onderwerpen, gezien het een realistische en objectieve kijk erop is. Dat hoogbegaafdheid zich niet bekend mag maken in de samenleving, is al een bekend gegeven, vanwege dat mensen met een lager of gemiddeld IQ het niet accepteren dat een hoogbegaafde het daar over heeft (dat zeg je toch niet over jezelf ...., wordt er dan gezegd). Waarschijnlijk voelen die mensen zich aangevallen en/of gewezen op hun eigen IQ (onzekerheid), wat niet zo is. De combinatie van begrijpend beelddenken en hoogbegaafdheid is juist voor vrije encyclopedia als WikiWiekie een uitkomst, temeer alles wat daar uit voort komt al door alle mogelijkheden getoetst is, en gewoon als kloppend aangemerkt kan worden (hoe zeer dat ook tegen anderen hun perspectief ingaat). Het wrange van alles is dat deze Aspergers het vaak ook begrijpen dat hun beredenerende medemens zo denkt en daarop z'n gevolgtrekkingen afstemt. Immers moet dan van het gebaande pad afgeweken worden.

Referentie

  1. º Beelddenken omschreven
  2. º Uitleg over //begrijpen//
  3. . Essay Wikisage (http:// nl.wikisage.org/w/index.php?title=Bestand:Bewuste_beredeneringen_en_onbewust_begrip.jpg&oldid=51227).