Copy url from this page and replace it :
(translate to English).(translate to Danish).(translate to German).(translate to French).(translate to Spanish).
(Zie ook : Rede (doorverwijzing) )

De term begrip wordt met een lidwoord gebruikt (een begrip) om een abstract gegeven aan te duiden, als ook en woord. Het gaat om een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. De term begrip zonder lidwoord (zoals in begrip tonen, begrip hebben van of voor iets) duidt op een eigenschap van het subject, namelijk het begrijpen. De meeste mensen zijn begripsdenkers en denken dus in begrippen. Begrijpend denken is een andere omschrijving voor beelddenken, wat niét de begrippen (woorden) gebruikt, maar beelden en eerdere ervaringen. Het begrip over een woordelijke beredenering is dan ook een samenvattende expliciete aanduiding voor een bepaald (meeromvattend, begrepen) begrip, ter communicatie (gesproken of schriftelijk) naar anderen toe. Door de ontwikkeling / het aanleren van een woordelijke taal (ter communicatie, middels beredeneringen) hebben de meeste mensen ook een beredenerend denken ontwikkeld, waarbij de beredeneringen zwaarder wegen dan het bijbehorende begrip erover.
In de semantiek wordt 'een begrip' ook wel geduid als 'een bekend gegeven'. Het is lineair (rechtlijnig) denken (naar een bepaalde beredenering).

Om een gegeven als een begrip te kunnen beschouwen zijn twee factoren van belang:
  1. Een begrip moet op een of andere wijze duidelijk en eenduidig zijn beschreven.
  2. Een begrip moet ook door anderen begrepen kunnen worden, en mogelijk onderbouwd en/of aangevuld.
Het als begrip betitelen (er een term op plakken, beredeneren) van een duidelijk omschreven fenomeen maakt dus nog niet dat dit fenomeen al een begrip is. Een begrip leidt pas tot begrip als het ook onder de juiste doelgroep bekend is en blijft. Veelal hebben bepaalde doelgroepen een gezamenlijke visie en gezamenlijk 'begrip' van dingen. 'Begrip' blijft echter bepaald door ieder afzonderlijk individu, ze hebben niet allemaal dezelfde 'doordrongenheid' van 'begrip'. Begripsdenken geschiedt in de linker hersenhelft.


"Begrip tweespalt" :
Tweespalt.png
(uitersten)

  • De doordrongenheid van begrip geschiedt onbewust. Doordat geen 'bewuste filtering' plaatsvindt, wordt een 'impliciet begrip' verkregen (naar ervaringen). In het geheugen wordt een veelvoud aan 'herkenningspunten' onthouden, die bij nieuwe waarnemingen een veelvoud aan begrippen teweeg brengen. De perceptie van waarnemingen levert direct een veelvoud aan begrippen op (zonder beredenering, maar naar eerdere ervaringen begrijpend).
  • De doordrongenheid van begrip geschiedt bewust. Doordat bewuste filtering (alertheid), een 'expliciet begrip' wordt verkregen (naar eerdere beredeneringen). Een samengevat patroon van 'herkenningspunten' wordt onthouden, die bij nieuwe waarnemingen meer rechtlijnig naar eerdere beredeneringen leiden. De perceptie van waarnemingen levert direct bepaalde beredeneringen op (het begrip als vanzelfsprekend houden, maar rechtlijnig beredeneringen hanterend.


Nederland en dus de Nederlanders zijn wereldwijd vrij representatief voor deze tweespalt, wat inhoudt dat onder de gehele bevolking er veel mensen zijn welke op een expliciete manier denken, relativeren enz. om de wereld om hen heen te begrijpen alsook er veel mensen zijn die dat op een meer impliciete manier doen alsook die beide manieren hanteren binnen het denken. Nog sprekender komt dit tot uiting binnen de Nederlandse politiek, te weten met linkse-, rechtse- en midden-partijen. Dat dit spectrum in principe een tweespalt vertegenwoordigt blijkt uit het uiten, met name dan de reacties op andermans uitingen, waaruit men zeer moeilijk het begrip van anderen blijkt te kunnen doorgronden, naast dat men een/de eigen mening heeft en/of behoudt. Rechtse politici zullen vragen, kwesties, discussies enz. reduceren naar de eigen beschikbare beredeneringen, terwijl linkse politici meer intuìtief en naar de omstandigheden veranderlijk zijn. Doorgaans zullen de middenpartijen het beste perspectief bieden ten goede van het gezamenlijke belang, en de linkse danwel rechtse partijen het beste perspectief kunnen bieden die specifieke belangen hebben. In tijden van crisis (economisch, milieu, gezondheid enz.) zijn deze partijen er goed in specifieke problemen te benoemen en aan te pakken, echter is het vervolgens wel weer noodzakelijk om snel weer tot gemiddelde waarden te komen.

Over het algemeen gesproken (nationaal en internationaal) is 'politiek' niets anders dan dingen wél of juist níet doen vanwege achterliggende redenen. Om bepaalde belangen te behartigen komt men dan tot een bepaalde consensus oftewel schippert men met hetgeen daadwerkelijk moet gebeuren. Dit gaat verschillendsoortige items aan, zoals bijvoorbeeld 'mensenrechten', waarbij men in principe niet schipperen wil, maar wat in de realiteit dus wel gebeurt vanwege die bewuste belangen die afgewogen worden.

Bewuste_beredeneringen_en_onbewust_begrip.jpg
Een schematische weergave van de verschillende manieren van denken (= bewustzijn, onderbewustzijn, gevoel , lange- en korte termijngeheugen), van het beredenerend denken en het begrijpend denken (ook : beelddenken of autismespectrum).

Ten aanzien van de bevolking zijn er mensen te herkennen welke een impliciet begrip hebben en ook een zodanige alertheid, en het andere uiterste waarbij een expliciet begrip de toon aangeeft. Een derde type mens hanteert beide, maar neigt naar wat algemeen gehanteerd wordt (veelal expliciet). De uitdrukking "weten is één, maar begrijpen is een tweede" vertaalt dit enigszins, wat blijkt bij menig theoretisch geschoolde, welke de ervaring van de praktijk nog nodig heeft om het echt goed te begrijpen.


800px-TIJD-ERVARING-BEGRIP.png
Schematische weergave van een 'beredenerende manier van denken' en een 'begrijpende manier van denken', ten aanzien van de 'tijd'.


Wat bij mensen van het begin af aan aangeleerd / gestimuleerd wordt tijdens de opvoeding, is het voorrang geven aan de beredeneringen en woorden, en daarna pas het bijbrengen van het bijbehorende begrip erover. Dit heeft tot gevolg dat binnen het denken (en/of proberen te begrijpen) diezelfde beredeneringen eveneens voorrang krijgen. Wanneer meer intuïtief gedacht wordt (niet-rechtlijnig), verkrijgen de diverse begrippen samenhang (onbewust), wat vervolgens één geheel van begrippen over alles vormt, waarbij alles elkaar bevestigt of verklaart. Een begrip, gestoeld op een beredenering, heeft dan ook slechts die ene poot waar die op staat, terwijl een betreffend begrip vanuit een begrijpend denken meestal ook de tegenhanger ervan begrijpt, oftewel het tegenovergestelde (ook de andere kant van alles begrijpen, doordat zichzelf niet beperkt wordt daarin). Dit maakt het dat vrijwel alles gestoeld is op meerdere poten (i.p.v. enkelpotig-gestoelde beknotte begrippen). Veel mensen zullen dit beredeneren als zijnde hetzelfde als wat iedereen doet, echter is wat iedereen doet meer een bundeling van afzonderlijke (beknotte) begrippen bijelkaar, met de eigenschap niet te associëren met de andere begrippen, wat een onbewuste inperking is door een te bewuste manier van denken. Maarja, het zit inmiddels al ingebakken, en zie dan maar eens te doen / worden wat niet als normaal (gewoon) beschouwt wordt.

Onbegrip

Ten aanzien van veel zaken heerst er onder mensen nogal onbegrip oftewel is er een gebrek aan begrip.
Voorbeelden dit aangaande zijn :
  • Er zijn teveel mensen op deze planeet, wat ten aanzien van voedsel problematisch is en nog aanzienlijk erger zal worden.
  • Er wonen en leven op sommige plaatsen op deze planeet (vooral China en India) teveel mensen bij elkaar, met daarbij eveneens teveel geconcentreerd grote hoeveelheden dieren (vee, gevogelte), wat een gevaar is voor de ontwikkeling van ziekten en dodelijke virussen. Dit is sowieso gaande en zal zeker binnen de komende decennia een pandemie veroorzaken waarbij miljoenen mensen zullen overlijden. Moeder natuur trekt immers altijd weer recht wat scheef is gegaan.
  • Van veel aangaande menig religie is reeds aangetoond dat het niet waar is oftewel onzin is. De onenigheden hierover worden in stand gehouden door de betreffende gelovigen welke dus dit aangaande onbegrip hebben.

Hoe meer woorden een rede vormen,
hoe meer redenen een mening vormen.
Hoe meer meningen er zijn,
hoe meer onjuiste begrippen er zijn.

Hoe meer begrippen herkend worden,
hoe meer begrepen word wat men ziet.
Hoe meer men ziet,
hoe meer men begrijpt.

Hoe meer men begrijpt wat is,
hoe meer men ziet wat niet is.
Hoe meer men begrijpt door te beredeneren,
hoe meer men beredeneringen ziet die men niet kan begrijpen.

(beredeneerd vanuit begrijpend denken.)

Zie ook


Referentie

* Geschiedenis Wikisage (http:// nl.wikisage.org/w/index.php?title=Beredenerend_en_begrijpend_denken&oldid=69682).